Bootstrap Slider


Praktiske tips


 • Hva tomten egentlig koster
 • Tomtepriser varierer. Men felles for alle tomter er at tomteprisen kun utgjør en liten del av summen for å få eiendommen byggeklar. Flere kommuner tar avgifter for at du skal få koble deg til vannledningsnett, kloakknett og strømnett. Sjekk derfor med den aktuelle kommunen (bygningsteknisk etat) hva de krever i tilknytningsavgift. I tillegg må du spandere prisen for å fysisk koble tomten til disse nettene. Er avstanden fra tomten til nærmeste tilknytningspunkt stor, blir det fort kostbart. Tomter som ligger utenfor tettstedene kan ofte ikke tilkobles sentralt kloakk- og vannledningsnett. Her må det bores etter vann og anskaffes egen rensesystem. Det koster også å opparbeide en tomt. Er det mye stein/berg på området, må du regne med å leie inn fagfolk som kan drive sprengningsarbeider. Og uansett må det gravemaskiner til for å bearbeide og planere tomten. For å leie en gravemaskin med fører må du regne med flere tusen kroner bare for å få maskinen kjørt til tomten. Deretter fyker nye titusener ut i timepris for arbeidet.

 • Uregulert område
 • Ligger tomten i et uregulert område, må du undersøke om det er planlagt reguleringer som kan være til hinder for at du skal kunne bygge bolig på tomten. Er det for eksempel planer om motorvei eller friareal der, kan du skyte en hvit pil etter drømmehuset. Det kan også være en fordel å finne ut om det er utbyggingsplaner på nabotomtene. Dette sjekker du med tomteeier og med kommunen.

 • Regulert område
 • Er området regulert til bolig er i alle fall den delen grei. Men er området regulert til andre ting, bør du altså ikke kjøpe tomten til boligformål. Det er alltid tryggere å kjøpe tomt i område som er regulert til boligformål, spesielt om det vil ta tid før du kommer i gang med bygging. Er tomten uregulert når du kjøper, og du ti år etter vil bygge der, kan du risikere at kommunen i mellomtiden har bestemt seg for å verne området på grunn av de sjeldne fuglene som hekker der. Men også om tomten er regulert til boligformål, bør du undersøke hva som er planene for nabotomtene. Hva om for eksempel tomten nedenfor er lagt ut til blokkbebyggelse som vil ta all utsikten, samt kveldsolen? Da er det ikke sikkert det er drømmetomten likevel.

 • Heftelser
 • Naboer kan ha tinglyst at de har rett til å kjøre over eiendommen. Det kan være tinglyst at trærne som skjemmer for utsikten skal få stå i fred… Du bør med andre ord undersøke hos kommunene hvilke heftelser som følger tomten. Når du kjøper den bør du også sørge for å få tinglyst retter du vil få bruk for. Det kan være at du må kjøre over naboens eiendom for å komme frem til utgangsdøra, det kan være at du må legge dine kloakk- og vannrør under naboens plen. Dette er spesielt viktig om du kjøper en uregulert tomt.

 • Utnyttingsgrad
 • Det er vanlig at kommunen bestemmer at tomter ikke skal bebygges på mer enn en viss andel av tomtearealet. Derfor kan det være lurt å tenke på hva tomten faktisk rommer av boligareal. Ofte vil du få tillatelse til å bygge garasje i tillegg til boligen uten at dette regnes som en del av utnyttingsgraden. Men ikke alltid. Det vil som regel være bestemmelser knyttet til hvor høy boligen kan være og hvordan den kan se ut også.

 • Grunnforhold
 • Typen terreng og grunnforhold kan også ha stor betydning i mange tilfeller. Type grunnforhold kan ha stor betydning for kostnadene for klargjøring av tomt for bygging. Berggrunn. kan eksempelvis medføre store kostnader for sprengningsarbeid, bortkjøring av masse etc. Type terreng kan være avgjørende både for plassering av hus, valg av hustype og tilrettelegging for infrastruktur (vei, vann, kloakk). Du kan også ta kontakt med kommunen for å få tilgjengelig informasjon om radonrisikoen i området.

 • Tilkobling
 • I hvilken grad er det utbygd infrastruktur i området, f.eks vei, vann, avløp og strøm? Tilknytning til eksisterende veinett og offentlig vann- og avløpsnett kan komme som en ekstra utgift. Kommunen kan gi deg opplysninger om dette. Husk også tilkobling strømnettet. Dette medfører kostnader som du må ta i betraktning når du kjøper tomt.

 • Klimatiske forhold
 • Du bør vurdere tomtens sol- og vindforhold både ved valg av tomt og ved plassering av huset på tomten.

 • Plassbehov
 • Vurder om plassbehovet og tomtens forutsetninger tilsier at det bør bygges med sokkeletasje eller kjeller. Tomten kan normalt bare utnyttes innen visse grenser som styres av utnyttelsesgraden som er oppgitt i reguleringsplanen. Det betyr at det ofte er fastlagt rammer for husplasseringen, boligens høyde og boligens størrelse. Garasjens areal er vanligvis inkludert i maksimalt tillatt bebygd areal som inngår i utnyttelsesgraden. Ta også høyde for behovet for uteoppholdsareal.

 • Pris
 • Tomteprisene varierer avhengig av beliggenhet. Du bør ha en viss formening om hva selve huset kommer til å koste før du kjøper tomten. Derfor er det lurt å sette opp et budsjett som gir en oversikt over hva du har råd til å investere i henholdsvis tomt og bygging.

 • Fradeling
 • Du bør kontrollere at tomten du vurderer er registrert med eget gårds og bruksnummer.

 • Reguleringsplan
 • Reguleringsplanene omfatter planlagt bebyggelse og andre planer for området. Det kan være lurt å undersøke kommunens planer for området. Hva står i reguleringsplanen? Er det andre byggeprosjekter på gang? Slike forhold kan ha betydning for både miljøet rundt boligen og markedsverdien av huset. Det er ofte egne fortettingsbestemmelser for deler av byområder. Avstanden til nabo og vei må også ivaretas. Dessuten må en også ta hensyn til byggestrukturen for området, blant annet hvor høyt en kan bygge.

 • Husk å tinglyse kjøpet
 • For at du skal få rettsvern for eiendommen er det nødvendig at du tinglyser kjøpet. Tinglysing gjøres ved at du sender utfylt skjøte på eiendommen til Statens kartverk. Skjøte brukes ved overførsel av fast eiendom. Tinglyser du tomten etter at du har bygd boligen må du betale dokumentavgift for markedsverdien av både tomten og boligen.


Lokale Partnere
 • Norgeshus
  Vi vet hvor viktig det er å finne akkurat de løsningene som passer for deg!
 • TS Byggtegning Tore Salvesen
  2D/3D tegning - alle typer bygg
 • Vegårshei kommune
  Vegårshei er en kommune i Aust-Agder. Den grenser i nord mot Nissedal og Gjerstad, i øst mot Risør, i sør mot Tvedestrand og i vest mot Åmli
 • Vegårshei Sparebank
  Det koster å bygge bolig. Vi kan hjelpe deg med det lånet du trenger for å få realisert drømmene dine


 

Boligtomter